{མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།}                                                                                         
དེ་རིང་ནི
མདུན་ངོས། དབུ་ཤོག > བརྡ་ཆད་སྤྱི་བསྒྲགས། > ནང་དོན་གྱི་ངོས།

སྤྱི་ཨང་ཞེ་བཞི་བ།

དུས་ཚོད།2012--08--07--འབྱུང་ཁུངས།བོད་ཡིག་པར་ངོས།རྕོམ་པ་པོ།qhsmzw-zwགཏགཐེངས།
བོད་ཡིག་པར་ངོས།

སྤྱི་ཨང་ཞེ་བཞི།                                          2012年第4                                                            总第44

 

གཤམ་གྱི་བརྡ་ཆད་འདི་དག་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གིས༢༠༡༢ལོའི་ཟླ༧པར་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་བགྱིས་ཏེ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པས། ཞིང་ཆེན་ནང་ཁུལ་གྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོ་སོས་ངེས་པར་དུ་འདི་ལྟར་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་དགོས་པ་ལས། གང་འདོད་ལྟར་མི་བཅའ་བར་ཞུ།

下列术语是青海省藏语术语标准化审定委员会于20127月审定通过,现予公布。省内有关单位必须认真使用,不得擅自改变。

 

 

                                                                                               མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་ཀྱི་བརྡ་ཆད་ཚད་ལྡན་ཞུས་བཤེར་གཏན་འབེབས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་།

青海省藏语术语标准化审定委员会

                                                                                                                                  一二年七月二十日

 

 

订单农业

གན་བཞག་ཞིང་ལས།

都市农业

གྲོང་ཁྱེར་ཞིང་ལས།

非公有制

སྤྱི་དབང་མིའི་ལམ་ལུགས།

飞地经济

གནས་བརྒལ་དཔལ་འབྱོར།

观光农业

ལྟ་སྐོར་ཞིང་ལས།

གཞུང་འཕྲིན།

 

མྱུརབྲེལ།

节水农业

ཆུ་སྲི་ཞིང་ལས།

金农工程

འཕྲིན་བརྟེན་ཞིང་ལས་བཟོ་སྐྲུན།

居民小区

སྡོད་དམངས་གཞིས་ཁུལ།

居住区

སྡོད་ཁུལ།

老有所乐

རྒས་ཀྱང་སྐྱིདཡོད་པ།

老有所为

རྒས་ཀྱང་ལས་སྙེགས་ཡོད་པ།

老有所医

རྒས་ཀྱང་སྨན་བཅོས་ཡོད་པ།

立体农业

ལངས་གཟུགས་ཞིང་ལས།

拎包入住

ཐད་སྡོད་ཁང་པ།

零择校

སློབ་གྲྭ་འདེམ་སྟོངས།

农村公共产品

ཞིང་སྡེའི་སྤྱི་ཐུན་ཐོན་རྫས།

农村五保供养

ཞིང་སྡེའི་ལྔ་སྐྱོར་སྲི་ཞུ།

农业标准化

ཞིང་ལས་ཚད་ལྡན་ཅན།

 

བཀའ་ལན།

平衡施肥

དོམཉམ་ལུད་སྡེབ།

 

སྤྱིར་བྲེལ

 

དཔྱད་དཔོག

 

ཡར་ཞུ།

全球通

འཛམ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ།

生态农业

སྐྱེ་ཁམས་ཞིང་ལས།

特色农业

ཁྱད་ལྡན་ཞིང་ལས།

 

ཆེས་བྲེལ།

 

ཁྱད་བྲེལ།

 

བརྡ་ཡིག

 

ཁྱབ་ཡིག

新生代农民工

རབས་གསར་གླ་རྒྱག་ཞིང་པ།

阳光放贷

ཉི་འོད་བུན་གཏོང་།

有机农业

སྐྱེ་ལྡན་ཞིང་ལས།

雨露计划

སྦྲང་ཆར་འཆར་གཞི།

 

 

 

ཁྱེད་ཀྱིས་རྩོམ་ཡིག་འདི་མཐོང་བའི་མྱོང་ཚོར་ནི།

མིཡིས་དྲན་ཚུལ་བཏོན་ཡོད།

མིནང་དུ་ཞུགས་ཡོད་པ།དཔྱད་གླེང་ཚང་མར་ལྟ་བ།